Good Dog U

前排係 CNXP 見到有一個節目叫 “馴狗有方″ (英驛 Good Dog University)
哈~ 一諗起狗仔就諗起老婆會好鍾意
結果就一次過 download 埋之前o個 6 集
今日同老婆一齊睇

原來馴狗都幾係玩的
模擬某 d situation 然後讚隻狗
再模擬另一 d situation 然後鬧隻狗
咁樣就叫做馴狗… =.=||
都幾攪野…