Good Dog U

前排係 CNXP 見到有一個節目叫 “馴狗有方″ (英驛 Good Dog University) 哈~ 一諗起狗仔就諗起老婆會好鍾意 結果就一次過 download 埋之前o個 6 集 今日同老婆一齊睇 原來馴狗都幾係玩的 模擬某 d situation 然後讚隻狗 再模擬另一 d situation 然後鬧隻狗 咁樣就叫做馴狗… »